Gå til innholdet
Setter i gang tiltak raskt

Setter i gang tiltak raskt

KSL 23.1.2023

Del denne siden

KSL ønsker fremover å jobbe på flere fronter for å bedre velferden for svin i norske grisehus: mot produsent, mot stiftelsens eksterne revisorer og mot næring og Mattilsynet.

Solveig-Bugge-Sveri-web-versjon--MM-09293-Foto_Caroline_Roka

Mattilsynet har i 2021 og 2022 gjennomført en nasjonal tilsynskampanje for å undersøke hvordan det står til med dyrevelferden i norske svinebesetninger. Rapporten ble lagt frem i forrige uke og det ble funnet større eller mindre brudd på regelverket i rundt halvparten av dyreholdene.

- Kampanjen viser at mange svineprodusenter driver bra i dag, men også at antallet som ikke driver godt nok er altfor stort! Her kan vi absolutt bli bedre, sier Solveig Bugge Sveri som er fagsjef veterinær i Stiftelsen Norsk Mat.

Tiltak fremover

KSL skal gjennomgå sjekkliste svin. Det blir særlig viktig å se på formulering av spørsmål, og å jobbe med veiledningstekstene. Disse skal bli enda mer informative, og gjøre det enda tydeligere hva som ligger bak hvert enkelt spørsmål i sjekklisten. 

- Hva menes med «tilstrekkelig rotemateriale» og «tilstrekkelige mengder strø»? Her ønsker vi blant annet å lage korte filmer som viser hva som er akseptable minimumsnivåer av rotemateriale/strø. Det vil også bli viktig å løfte frem de viktigste spørsmålene slik at produsenten svarer ærlig fremfor å klikke blindt gjennom lange lister, sier Bugge Sveri.

Fokus på eksternrevisjoner

Mattilsynets rapport gir et godt grunnlag for å vurdere hvilke sjekklistespørsmål som bør prioriteres under revisjon:  

 • Sykebinger og bruk av disse 
 • Rotemateriale 
 • Oppstalling av gris: Bruk av strø 
 • Kontroll av, og tilgang på drikkevann 
 • Opplæring av ansatte i driften i punktene over 

- Vi ser også at det er behov å ha et tydeligere grunnlag for å vurdere punktene over. Her blir tett samarbeid med Mattilsynet viktig, og videreføring av deres vurderinger til våre KSL-revisorer. Det er allerede avtalt et møte med Mattilsynet for å gjennomgå rapporten og sikre erfaringsutveksling, fortsetter Bugge Sveri.

KSL revisjoner i svinebesetninger 2021 og 2022

Foretak med flere enn 10 dyr revideres hvert 3. år jf. krav i dyrevelferdsprogrammet. I 2021 ble det gjennomført 715 revisjoner i svinebesetninger, for 2022 er tilsvarende tall 443. I 2021 ble det under revisjon i svinehold satt 623 avvik. Samme tall for 2022 er 274 avvik.

Dette er samlede antall avvik for hele året, ikke totalt antall besetninger med avvik. Dette kommer av at enkelte besetninger har fått flere avvik på ulike spørsmål i sjekkliste svin, andre besetninger har ikke fått avvik.


De vanligste avvikene under KSL revisjon for 2021 var: 

 1. Manglende smittevernplan (328 avvik)

 2. Manglende besøkslogg (37 avvik)

 3. Rotemateriale (37 avvik)

 4. Har du oppstallet dyra i samsvar med forskrift om hold av svin (31 avvik).

De vanligste avvikene under KSL revisjon i 2022 var: 

 1. Manglende smittevernplan (151 avvik)

 2. Manglende føring av dyreholdjournal (19 avvik)

 3. Smittesluse (10 avvik)

 4. Rotemateriale (10 avvik)


Det er flest avvik begge år på sjekklistepunkt som kan revideres ut fra dokumentgjennomgang som smittevernplan og dyreholdjournal. Til sammenligning er det færre avvik på de sjekklistespørsmål der det i større grad kreves skjønnsmessige vurderinger om hvorvidt kravet er oppfylt eller ikke. 

- Det er videre viktig å få med at alle eksterne KSL revisjoner er varslede besøk. Til sammenligning var så godt som alle Mattilsynets tilsyn uvarslede. I lys av dette anser vi det som trolig at det er et flertall produsenter som feier og koster litt ekstra i grisehuset før KSL-revisoren kommer på besøk, avslutter Bugge Sveri.

 

Les Mattilsynets rapport her

 

Relaterte artikler

KSL 31. Mai 2023
El-kontroll og brannalarm

Hva er en god gjennomføring av el-kontroll og hvordan kan du sikre deg best mot brann?

KSL Nyt Norge 3. Mai 2023
Hvilken kobling er det mellom KSL og Nyt Norge?

For å få Nyt Norge-merket på et produkt er det et krav at KSL er fulgt og på plass gjennom hele verdikjeden. Og alt starter hos bonden og KSL!

KSL 1. Mai 2023
Er du ny bonde?

Er du ny bonde eller har du nettopp tatt over gården? Her har vi samlet litt nyttig informasjon til deg.