Gå til innholdet
ksl_tannhjul copy

Hva er KSL?

10.9.2021

Del denne siden

Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er bondens eget verktøy for internkontroll og kvalitetssikring. Gjennom KSL kan bonden enkelt sjekke at drifta er i tråd med norske lover, forskrifter og krav fra næringa. Følges KSL kan råvarene sendes videre med trygghet fra bonde, via varemottaker, industri, dagligvare og helt fram til forbrukeren.

Alt starter hos bonden

Digital BondeKSL er med på å bygge et godt omdømme for norsk matproduksjon. Følges KSL kan vi dokumentere at råvaren kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt etter strenge, norske lover og regler. Hvert år gjennomfører over 35 000 gårdbrukere en internrevisjon av drifta si med basis i KSL-standarden og i tillegg besøker 60 KSL-revisorer over 5000 gårder årlig hvor oppfølging og rutiner blir gjennomgått og revidert.

Hvem bestemmer hvilke lover og krav?

I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. Disse lovene og forskriftene forvaltes i hovedsak av Mattilsynet og Arbeidstilsynet. I tillegg kommer det egne krav fra næringa selv. Disse kravene blir utarbeidet av utvalg og faggrupper som er sammensatt av representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner.

Her kan du se hvem som sitter i det forskjellige utvalgene og faggruppene. 

Hva er fordelen med KSL?

Fordelen med KSL er at alt er samlet i et system, og at man som bonde slipper å forholde seg til flere kvalitetssystemer gjennom flere varemottakere eller omsetningsledd. Bonden slipper selv å lete frem på egenhånd og sende inn dokumentasjon om sin produksjon til en rekke forskjellige mottakere. Det er over 2000 sider med lover og regler som gir føringer for gårdsdrifta og alt dette er samlet i KSL-standarden.  

Det er ikke knyttet direkte kostnader for KSL ut til den enkelte bonde, det vil si at det er ingen årlig avgift eller kostnad knyttet til bruken. KSL er et svært viktig fellestiltak for landbrukets primærproduksjon og derfor er drift og utvikling finansiert gjennom jordbruksforhandlingene. Felles finansiering er et viktig argument for KSL sin uavhengige rolle slik at det kan betjene ulike produksjoner med varestrøm ut i konkurrerende ledd.

Hva er en nasjonal bransjestandard?

Både Mattilsynet og Arbeidstilsynet har anerkjent at KSL som en nasjonal bransjestandard. En nasjonal bransjestandard begynner med at bransjen selv lager først et forslag til hvordan aktuelle regler skal forstås og en anbefaling hvordan de kan oppfylles. Dette forslaget sendes deretter til Mattilsynet for vurdering. Når forslaget godtas, får arbeidet betegnelsen «nasjonal bransjestandard» på det aktuelle området.

KSL + Nyt Norge = SANT

NytNorge_KSL_logo_med_ramme_RGBSå hva betyr dette for den norske forbrukeren? I Nyt Norge sier vi at «Dine valg betyr noe». Og med det mener vi at når du velger Nyt Norge når du handler i butikken, velger du så mye mer. Du blir med på et stort fellesprosjekt – helt fra gården og frem til matbordet ditt. Nyt Norge krever at KSL er fulgt og på plass. Og alt starter hos bonden gjennom en solid produksjon som er dokumentert og fulgt opp gjennom KSL! 

Med KSL på plass og Nyt Norge på varen kan vi fortelle forbrukeren tydelig at maten er produsert og foredlet i Norge av dyktige bønder, som baserer sin produksjon på strenge lover og regler slik at vi blir sikret trygg mat! 

Les mer om Nyt Norge-merket!

Tilsyn og kontroll

I tillegg til bondens internkontroll gjennomføres det som nevmt årlig over 5 000 eksterne kontroller av egne KSL-revisorer. Utover dette utfører også Mattilsynet tilsyn. Hvor ofte bonden får besøk av en KSL-revisor avhenger av type produksjon og bønder som har husdyr får oftere ekstern en ekstern KSL-revisjon.  

Samlet sett blir bondens egen internkontroll og eksternrevisjonen fra KSL-revisoren et svært godt verktøy for å dokumenter at norsk mat er trygg mat.